Các thành viên trong Công Ty Phân công nhiệm vụ
 

 

GIÁM ĐỐC : LÊ MINH TUẤN

Email: tuanlm.ogle@gmail.com

Số điện thoại : 0987887845

Địa chỉ: LANDMARK 5, VINHOMES CENTRAL PARK, 208 NGUYỄN HỮU CẢNH, PHƯỜNG 22, Q. BÌNH THẠNH, TP.HCM

 

– Lãnh đạo, chỉ đạo chung các hoạt động của công ty.

– Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ, kế hoạch, tài chính, xây dựng cơ bản, quản trị cơ sở vật chất, thanh tra , pháp chế, thi đua, khen thưởng, kỷ luật,

 

 

thay Thai

Phó Giám Đốc:  Vũ Đức Thái

Email: vdthai@ictu.edu.vn

Phone: 0858362549

Địa chỉ: 70 Nguyễn đức cảnh, Hoàng Mai , Hà Nội

 

 

– Trực tiếp chỉ đạo công tác phối hợp với phòng ban

– Thực hiện các công tác khác do Giám Đốc phân công.